Jdi na obsah Jdi na menu

Jazyky

ČeštinaEnglish
article preview

REGISTRACE HOSPODÁŘSTVÍ

ZAEVIDOVÁNÍ NOVÉHO CHOVATELE A JEHO HOSPODÁŘSTVÍ 

(tzv. REGISTRACE HOSPODÁŘSTVÍ)

Aktuální platné informace naleznete na portále eAGRI.

Chci začít chovat hospodářské zvíře, na které se vztahuje evidenční povinnost podle plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) - povinnost se vztahuje na chov turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen evidovaná zvířata).

Každý chovatel evidovaných zvířat je povinen zaevidovat u pověřené osoby dle plemenářského zákona sebe jako chovatele a místo, kde jsou evidovaná zvířata chována a to i na přechodnou dobu, jako hospodářství. Tato povinnost se nevztahuje na chov zvířat v zoologických zahradách.
Chovatelem je  každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Pověřenou osobou k vedení informačního systému ústřední evidence dle plemenářského zákona je v současné době:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.   
Benešovská 123
252 09 Hradištko
http://www.cmsch.cz/

 

Proč se registrovat - Hlavním účelem je, aby především veterinární správa věděla, pokud by se děla nějaká nákazová situace, kolik se v dané lokalitě nachází chovů ovcí a mohla s chovateli cíleně koordinovat další postup. Za nedodržení registrační povinnosti mohou úřady udělit pokutu do výše jednoho milionu korun.

Kdy se registrovat hospodářství - Registraci hospodářství je nejlepší provést  alespoň měsíc před plánovaným nákupem ovcí. Většinou je to do 1-2 týdnů vyřízené. Proč se registrovat předem? Především tím ušetříte starosti chovateli, který vám ovce prodává. Může je totiž pomocí stájového registru rovnou převést na vaše hospodářství. V opačném případě se vystavuje  prodávající i kupující chovatel postihu ze strany veterinární správy, kdyby přišla na kontrolu – nesouhlasil by počet zvířat mezi evidencí a skutečností.

Dále tím ušetříte čas i sobě, protože bez existujícího hospodářství a přístupu do stájového registru si musíte oběhat nahlášení ovcí „papírově“.

Kdo je oprávněn podat žádost o registraci - Každá osoba bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu a bez ohledu na státní příslušnost si může podat žádost o registraci.

Jaký je postup registrace - Veškeré další podmínky pro žádosti a související postupy pro konkrétní situace v chovu zvířat jsou uvedeny www.eagri.cz nebo přímo na www.svscr.cz (např. chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, chov živočichů pocházejících z akvakultury, shromažďovací střediska zvířat, karanténní střediska zvířat apod.).
Chovatel, který chová zvířata za účelem podnikání, má povinnost se podle § 5 odst. 2 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb.) registrovat 7 dní před zahájením činnosti na KVS. Chovatel živočichů pocházející z akvakultury může provozovat tuto činnost až po schválení KVS.

Jak zahájit postup registrace - Chovatel se nejprve zaregistruje u pověřené osoby registračním lístkem. Registrační lístek se vyplňuje písemně na formuláři a zasílá se či předává pověřené osobě.

Na které instituci se registruji - Pověřená osoba dle plemenářského zákona. (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.)

Kde a s kým registraci řešit Kontaktní pracoviště pověřené osoba dle plemenářského zákona (Kontakty ČMSCH - ČMSCH, a.s. (cmsch.cz) - infoslužba ÚE a regionální pracoviště ÚE).

Jaké podklady potřebuji Lze podat i korespondenčně. Vyplněný registrační lístek, v případě právnické osoby též kopii výpisu z obchodního rejstříku či jeho obdoby v případě zahraničních právnických osob (v českém jazyce).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je najdete - Registrační lístek podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 136/2004 Sb., je též k dispozici na kterémkoli kontaktním pracovišti pověřené osoby a na tomto odkazu (na tomto odkazu jsou též k dispozici pokyny k jeho vyplňování): Tiskopisy & dokumenty - ČMSCH, a.s. (cmsch.cz). Je také vhodné připojit obrázek mapy s vyznačením „ovčína“, kde skutečně na pozemku bude a ideální je i připsat GPS souřadnice.

Jaké jsou poplatky - registrace je bez poplatku.

Lhůty vyřízeníPověřená osoba zaregistruje chovatele na základě obdrženého řádně vyplněného registračního lístku do 5 pracovních dnů.

Evidenční číslo - po zaevidování obdrží chotel registrační číslo hospodářství. 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Po zaregistrování chovatele a hospodářství je požadováno naplňování ustanovení o označování, evidenci zvířat a zasílání hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění zvířat pověřené osobě dle plemenářského zákona v rozsahu a způsobem stanovených vyhláškou č. 136/2004 Sb.

Jak podávat hlášení změn ve stájí (přísuny, odsuny, porážky apod.) - chovatel může vést stájový registr buď papírovou nebo eletronickou formou. 

Papírová evidence - chovatel vyplňuje formuláře o pohybech zvířat a zasílá je „ručně“ do centrální evidence. Stejně tak objednávaní ušních známek musí řešit papírově. Viz manuál pro začínající chovatele na webu SCHOK (Svaz chovatelů ovcí a koz).

Elektronická evidence - chovatel požádá o přístup do Portálu farmáře – eAGRI, který spadá pod ministerstvo zemědělství – samotný vyplnitelný formulář PDF je zde. Vyplněný formulář si může vytisknout, podepsat a buď zaslat poštou nebo donést osobně na regionální pracoviště SZIF. Majitelé datových schránek ho mohou zaslat elektronicky.

Poté už jen stačí počkat na vyřízení a vyrozumění o přidělení přihlašovacích údajů a máte přístup do stájového registru. Návody na ovládání registru se nachází přímo v aplikaci samotné.

Elektronická služba, kterou může žadatel využítPro vlastní vedení evidence - http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/

 

Související předpisy

- Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 

- Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 198218
Měsíc: 5644
Den: 91